Bratislava 8. 9. 2006
Číslo:Star.-2268/2006

Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a Nálezu Ústavného súdu

z v e r e j ň u j e
počet obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
s trvalým pobytom na území obce.

Ku dňu 8. septembra 2006 mestská časť Bratislava-Nové Mesto eviduje

42 908 občanov
s trvalým pobytom na území obce.

    V nadväznosti na vyhlásený počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce mestská časť Bratislava - Nové Mesto a v súlade s § 16 ods. 9 a § 21 ods 2 zákona č. 346/1990 Z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a Nálezu Ústavného súdu mestská časť Bratislava - Nové Mesto

o z n a m u j e, že

    súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva, resp. starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto musí byť priložená petícia podpísaná voličmi doporučujúcimi jeho kandidatúru, ktorá musí obsahovať 

400 voličmi doporučujúcimi jeho kandidatúru

Júlia Červenková
vedúca organizačného referátu
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto