OBEC : MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
dňa 2. decembra 2006

    Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesenín zo dňa 25. 9. 2006 č. 5MMZ/03 určilo, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude mať celkom

40 poslancov, ktorí budú zvolení v 5-tich volebných obvodoch

utvorených v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Bratislava 25. 9. 2006

Ing. Richard Frimmel
starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto