Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ul. Junácka 1, 832 91 Bratislava

Bratislava 8. 9. 2006
Číslo:Star.-2268-4/2006

OZNÁMENIE
o delegovaní členov a náhradníkov 
do miestnej volebnej komisie

    V súlade s § 14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a Nálezu Ústavného súdu, každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto deleguje najneskôr 55 dní predo dňom konania volieb, ktoré sa budú konať podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 7. februára 2006 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí v sobotu dňa 2. decembra 2006 jedného člena a jedného náhradníka miestnej volebnej komisie.

    Zoznam členov a náhradníkov delegovaných politickou stranou do miestnej volebnej komisie s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého bydliska a telefonického kontaktu je potrebné doručiť v písomnej forme na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, ul. Junácka č. 1, v pracovných dňoch

pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod.
utorok od 8,00 hod. do 16,00 hod.
streda od 8,00 hod. do 17,00 hod.
štvrtok od 8,00 hod. do 16,00 hod.
piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod.

    Posledný termín doručenia zoznamu delegovaných členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie 
je 8. október 2006 (nedeľa) od 8,00 hod. do 24,00 hod.

Kontaktná osoba : Júlia Červenková
Tel : 49 25 33 67
Fax : 44 25 88 40
Mail : banovemesto@stonline.sk

Júlia Červenková
vedúca organizačného referátu
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto