Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ul. Junácka 1, 832 91 Bratislava

Bratislava 8. 9. 2006
Číslo:Star.-2268-3/2006

OZNÁMENIE
o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie 
a preberaní kandidátnych listín

    V súlade s § 11a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a Nálezu Ústavného súdu bola do funkcie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto menovaná

Oľga F R K A L O V Á,

pracovníčka Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto.

    Podľa § 16 ods. 2 a § 21 ods. 1 a 2 citovaného zákona bude kandidátne listiny na funkciu poslanca (poslancov) a funkciu starostu mestskej časti v dvoch rovnopisoch od kandidujúcich subjektov osobne preberať zapisovateľka Miestnej volebnej komisie na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, ul. Junácka č. 1, IV. poschodie, sekretariát starostu, v pracovných dňoch v čase 

pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod.
utorok od 8,00 hod. do 16,00 hod.
streda od 8,00 hod. do 17,00 hod.
štvrtok od 8,00 hod. do 16,00 hod.
piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod.

    Posledný termín doručenia kandidátnych listín je 8. október 2006 (nedeľa) od 8,00 hod. do 24,00 hod.

Tel. kontakt : 49 25 32 22, 44 25 84 16
Fax : 44 25 88 40
Mail : sekretariat@banm.sk

Júlia Červenková
vedúca organizačného referátu
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto